Zásady ochrany osobních údajů

IVF meeting je projektem unikátní B2C konference v České a Slovenské republice zaměřené na individuální péči o klienta a maximální spokojenost vedoucí ke zvýšení pozitivní brand awareness partnerů. Má za cíl zprostředkovat setkání a kontaktování klientů s klinikami a partnery zabezpčeujícími služby týkající IVF a neplodnosti.

IVF meeting tvoří následující subjekty:

JeYLee company s.r.o., IČ 26966778, se sídlem Mánesova 1653/85, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná pod spisovou značkou C 265051 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „JeYLee company s.r.o.“ nebo „Správce 1“)

a

Pohle Projects s.r.o., IČ 03586090, se sídlem Molákova 577/34, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná pod spisovou značkou C 234145 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen „Pohle Projects s.r.o.“ nebo „Správce 2“)

(Dále též společně jako „společní správci“)

Společní správci zpracovávají a chrání osobní údaje v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a od 25. května 2018 podle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu pro následující účely (v závislosti na druhu poskytované služby):

  • přihláška na IVF meeting
  • zasílání zdravotních údajů partnerským klinikám
  • registrace zájemců do projektů a na vzdělávací akce, konference a semináře
  • v souvislosti s reakcí na žádosti o konzultaci či dotazy na odborná témata apod.
  • zasílání informací o pořádaných akcích jakými jsou např. pozvánky na semináře, workshopy, konference a jiné akce pořádané IVF meeting nebo jejími partnery, informační zpravodaje, průzkumy či jiná sdělení týkající se projektů a aktivit IVF meeting, na základě účasti v projektu, přihlášení k odběru novinek v rámci projektu, apod.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Pojem „osobní údaje“ zahrnuje všechny údaje, které umožňují nebo usnadňují identifikaci fyzické osoby. V souvislosti s výše uvedenými činnostmi zpracováváme například jméno, datum narození, e-mailovou či poštovní adresu, telefonní číslo, popř. identifikační číslo.

Zároveň za účelem zajištění podkladů pro úvodní konzultaci zdravotního stavu osoby zájemce s lékařem a možnosti léčby zájemce v konkrétním zařízení poskytujícím zdravotní služby zpracováváme následující citlivé údaje: rodinná anamnéza, osobní anamnéza, gynekologická anamnéza, farmakologická anamnéza, nynější onemocnění a lékařské výsledky/zpávy. Citlivými údaji se v této souvislosti myslí údaje zvláštní kategorie ve smyslu čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR.

Subjektu údajů je důrazně doporučeno zasílat citlivé údaje pouze na vyzvání společných správců a to pouze formou a prostředky, které společní správci subjektu údajů navrhnou.

Společní správci neprovádí při zpracování údajů jejich profilování (automatizované zpracování, umožňující předvídání chování osob, vyhodnocování jejich ekonomické situace apod.).

Zpracování osobních údajů mohou pro společné správce zajišťovat externí provozovatelé IT systémů společných správců či jiní smluvní partneři, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, zaručující stejnou ochranu jako v případě zpracování prováděném přímo společnými správci.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů, kterým je fyzická osoba, má právo požadovat od
společných správců informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány; právo na jejich opravu, aktualizaci nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů. Subjekt údajů má rovněž právo vznést u společných správců námitku nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

Je-li zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu subjektu údajů, může subjekt údajů svůj udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat i před uplynutím doby na kterou byl udělen.

V rámci účasti v projektech IVF meeting lze předávat osobní údaje oficiálním partnerům projektu za účelem dalšího marketingového využití jen na základě souhlasu uděleného subjektem údajů k přesně definovanému účelu. Za správce je v takovém případě považován ten který oficiální partner projektu.

Veškeré osobní údaje poskytnuté společným správcům budou použity výhradně k účelům, se kterými je subjekt údajů předem obeznámen. Výjimky z tohoto pravidla zahrnují případy, kdy zpracování probíhá za účelem realizace následujících oprávněných zájmů společných správců:

  • ochrany právních nároků či ochrany před soudními spory;
  • zpracování na základě nařízení dozorového orgánu nebo soudu;
  • zpracování na základě legislativních opatření.

Doba zpracování osobních údajů:

Zpracování osobních údajů se uskutečňuje jen na dobu nezbytnou pro dané účely, např. po dobu účasti subjektu údajů v projektu IVF meeting.

Osobní údaje, získané v rámci přihlášení na akci IVF meeting, které nebyly aktivně využity po dobu 12 měsíců, budou automaticky vymazány.

Citlivé údaje, zpracovávané na základě uděleného souhlasu, jsou zapracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen nebo do jeho odvolání.

Po dobu požadovanou zákonnými předpisy v oblasti daní, archivace aj.

Veškerá komunikace se společnými správci týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracování probíhá prostřednictvím e-mailu na adresu info@ivfmeeting.eu nebo poštou na adresu:

JeYLee company s.r.o., se sídlem: Mánesova 1653/85, 120 00 Praha 2 Vinohrady.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od data zveřejnění na webu www.ivfmeeting.eu. Všechny předchozí verze se tímto datem stávají neplatnými.

Datum zveřejnění 31.7.2019